Om Fiskeridirektoratet


Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utførende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
Fiskeridirektoratet gir råd til departementet om hvordan fiskeri- og akvakulturnæringen bør forvaltes, og kontrollerer at lover og regler blir fulgt.

Selv om forvaltningen kan instrueres av politisk ledelse, er forvaltningen faglig uavhengig, bygger sine råd på kunnskap vunnet gjennom erfaring eller forskning og gir råd til politisk ledelse basert på beste faglige skjønn. Forvaltningen legger frem ulike alternativer, begrunner disse og illustrerer konsekvensene av de ulike alternativene.

Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål, som er å sikre rammevilkårene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv.